DESPRE  STRUCTURI ASOCIATIVE :

              Postarile ce urmeazA?, se constituie Ai??ntr-o micA? parte din zestrea pe care o las celor interesaEi??i, cu Ai??ndemnul de a intra Ai??n legaturA? pentru fiecare din specificul preocupaEi??ilor  cu colaboratorIi , persoane de contact !!!!,, LEGATARI, !!              Perceptibil, la cei 60 de ani pe care i-am Ai??mplinit la data de 08 octombrie 2008, am considerat normal sA? las ca zestre la toA?i cei care sunt stA?pA?niA?i de perceptibilitate (pag. 922 DEI-ai???CRai??? 1926-1931) cA?te ceva din cele percepute de mine Ai??n viaA?A?. MulA?umesc lui Dumnezeu pentru tot  CE,,,, CAT,,,, AYi CUM  AM,,,, pA?na acum. MA? strA?duiesc sA? nu-mi fie ruAYine cu tot ce mai pot face in continuare Ai??n preocupA?rile pentru profesiile INDEPENDENTE  liberale Ai??n structura cA?rora sunt AYi Ai??n  AsociaA?iile privind relaA?ia cu Mediul Asociativ,,,,, Societatea CivilA? AYi relaA?iile cu AutoritA?A?ile Publice, in conditiile unei adaptabilitati absolut necesare !!!!  

            Recunosc faptul cA? au fost foarte multe Ai??ncercA?ri de a fi putut fi prostit !!!!! dar acolo unde am sesizat,          la timp, am luptat sA? nu se reuAYeascA?,,,,,,, !!!!!!.

            Acesta ar fi Sevastian BA?lescu din TimiAYoara, nA?scut la data de 08 octombrie 1948 Ai??ntr-un judeA? sA?rac numit Gorj,  !!!!  pe care Tudor Arghezi l-a prezentat pe bunA? dreptate cA? ai???aici nu poA?i gA?si nici mA?car un prost pentru cA? gorjenii sunt altfel de romA?ni AYi altfel de olteni, pentru cA? au Ai??n ei o noimA? de aristocraA?ieai??? AYi de aceea mi-am Ai??nsuAYit calitatea sA? mA? prezint ai???fiu al Gorjuluiai???. !!!!

natural sources of tadalafil.              Nu cred cA? am reuAYit sA? supA?r pe nimeni pentru faptul cA? DicA?ionarul Limbii RomA?ne din trecut AYi de astA?zi din Editura ai???Cartea RomA?neascA?ai??? SA BucureAYti din anii 1926-1931 m-a convins de acest aspect al percepA?iei AYi l-am ales ca mod de prezentare.

               Nu pot uita lacrimile din primA?vara anului 1962 cA?nd invA?A?A?torul satului BrA?deA?u – Gorji insotit de un  procuror au spus tatalui meu, arA?tA?nd cu degetul sA?u butuhA?nos AYi otrA?vit de urA?: ai???adio viitorul lui Sevastian dacA? nu te Ai??nscrii Ai??n ASOCIATIE ,,,,colectivA? (CAP)ai???,,,,,, !!!!!, Anul 1962 fiind declarat unul din marile succese, la vremea aceea ,,,,ai???Ai??ncheierea colectivizA?rii Ai??n agriculturA?ai???, ca mod de asociere Ai??n baza Legii nr.21 din 1924 care prevedea o asociere benevolA? AYi nu una forA?atA?, asa  cum s-a realizat.!!!!!

               Acest gest m-a fA?cut sA? aprofundez Ai??n istoricul sA?u,  relaA?ia cu Mediul Asociativ, iar acum mA? strA?duiesc sA? realizez o consolidare a mediului asociativ cu respectarea drepturilor AYi libertA?A?ilor prevA?zute Ai??n DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului adoptatA? Ai??n anul meu de naAYtere 1948.

 

             AZn 03  februarie 2014 se Ai??mplinesc 90  ani de la prima Lege privitoare la AsociaA?ii AYi fundaA?ii (Legea nr.21 / 1924) AYi sunt mA?ndru cA? am fost nA?scut Ai??n anul Ai??n care a fost adoptatA? DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului, AYi cred cA? stA?pA?nesc suficiente date despre AsociaA?ii, FundaA?ii AYi FederaA?ii, fac parte din componenta a 6 organizatii  profesionale AYi alte  14 AYtiinA?ifice, culturale, de artA?, militare AYi de educaA?ie religioasA?, cu o interconexiune in tara, transfrontaliera, in Diaspora si pe plan internationa .

 

           AZn calitatea de  realizator,  coordonator AYi moderator al ai???PRIMULUI SIMPOZION NAA?IONAL DE CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIVai???(august 2008) am toate elementele de practicA? judiciarA?, cA? sunt promotorul unor Decizii AYi Protocoale care sunt pertinente pentru a aduce modificA?ri AYi completA?ri Ai??n ConstituA?ia RomA?niei, care sA? vinA? Ai??n sprijinul Mediului Asociativ, mediului academic, societaA?ii civile AYi in relaA?ia cu autoritA?A?ile publice (cap.VIII, art.49 – 51 din Legea nr.246 / 2005).

 

            Din anul 1984, adicA? la cei 60 de ani de la adoptare AYi acum in  2014, la Ai??mplinirea a 90  ani din februarie 1924, avA?nd Ai??n vedere AYi cei  40  ani de studiu profund Ai??n acest domeniu privitoare la AsociaA?ii AYi FundaA?ii, cred cA? am competenA?a sA? susA?in sensul expunerilor de la Ai??nceputul prezentA?rii.

 

              Cea mai mare ai???zestreai??? pe care o pot oferi, celor interesaA?i, constA? Ai??n ai???Studii de cazai??? din domeniul celor 3 profesii liberale respectiv: expert contabil judiciar (din 6 iulie 1991, carnet 4123 Ai??nscris Ai??n Tabloul C.E.C.C.A.R., cu activitate pe Birou Expert Contabil CIF 19595147), expert evaluator Ai??ntreprinderi (din decembrie 1992, membru titular, SENIOR al  ANEVAR), AYi cele mai spectaculoase din domeniul administrA?rii judiciare AYi lichidA?rii, Ai??n calitatea de practician Ai??n insolvenA?A? (reorganizare si lichidare), membru titular UNPIR (fost UNPRL),,,  !!!!   (Ai??nscris Ai??n Tabloul la secA?iunea Compatibil), iar cele 14 AsociaA?ii AYi FundaA?ii de altA? naturA? decA?t cele profesionale sunt din domeniile AYtiinA?A?, artA?, culturA?, militarA?, consultanA?A? economicA?, educaA?ie religioasA? AYi reprezentare Ai??n Societatea CivilA? AYi relaA?iile cu AutoritA?A?ile  Publice.