DESPRE  STRUCTURI ASOCIATIVE :

              Postarile ce urmeazA?, se constituie A�ntr-o micA? parte din zestrea pe care o las celor interesaE�i, cu A�ndemnul de a intra A�n legaturA? pentru fiecare din specificul preocupaE�ilor  cu colaboratorIi , persoane de contact !!!!,, LEGATARI, !!              Perceptibil, la cei 60 de ani pe care i-am A�mplinit la data de 08 octombrie 2008, am considerat normal sA? las ca zestre la toA?i cei care sunt stA?pA?niA?i de perceptibilitate (pag. 922 DEI-a�?CRa�? 1926-1931) cA?te ceva din cele percepute de mine A�n viaA?A?. MulA?umesc lui Dumnezeu pentru tot  CE,,,, CAT,,,, AYi CUM  AM,,,, pA?na acum. MA? strA?duiesc sA? nu-mi fie ruAYine cu tot ce mai pot face in continuare A�n preocupA?rile pentru profesiile INDEPENDENTE  liberale A�n structura cA?rora sunt AYi A�n  AsociaA?iile privind relaA?ia cu Mediul Asociativ,,,,, Societatea CivilA? AYi relaA?iile cu AutoritA?A?ile Publice, in conditiile unei adaptabilitati absolut necesare !!!!  

            Recunosc faptul cA? au fost foarte multe A�ncercA?ri de a fi putut fi prostit !!!!! dar acolo unde am sesizat,          la timp, am luptat sA? nu se reuAYeascA?,,,,,,, !!!!!!.

            Acesta ar fi Sevastian BA?lescu din TimiAYoara, nA?scut la data de 08 octombrie 1948 A�ntr-un judeA? sA?rac numit Gorj,  !!!!  pe care Tudor Arghezi l-a prezentat pe bunA? dreptate cA? a�?aici nu poA?i gA?si nici mA?car un prost pentru cA? gorjenii sunt altfel de romA?ni AYi altfel de olteni, pentru cA? au A�n ei o noimA? de aristocraA?iea�? AYi de aceea mi-am A�nsuAYit calitatea sA? mA? prezint a�?fiu al Gorjuluia�?. !!!!

             Nu cred cA? am reuAYit sA? supA?r pe nimeni pentru faptul cA? DicA?ionarul Limbii RomA?ne din trecut AYi de astA?zi din Editura a�?Cartea RomA?neascA?a�? SA BucureAYti din anii 1926-1931 m-a convins de acest aspect al percepA?iei AYi l-am ales ca mod de prezentare.

               Nu pot uita lacrimile din primA?vara anului 1962 cA?nd invA?A?A?torul satului BrA?deA?u – Gorji insotit de un  procuror au spus tatalui meu, arA?tA?nd cu degetul sA?u butuhA?nos AYi otrA?vit de urA?: a�?adio viitorul lui Sevastian dacA? nu te A�nscrii A�n ASOCIATIE ,,,,colectivA? (CAP)a�?,,,,,, !!!!!, Anul 1962 fiind declarat unul din marile succese, la vremea aceea ,,,,a�?A�ncheierea colectivizA?rii A�n agriculturA?a�?, ca mod de asociere A�n baza Legii nr.21 din 1924 care prevedea o asociere benevolA? AYi nu una forA?atA?, asa  cum s-a realizat.!!!!!

               Acest gest m-a fA?cut sA? aprofundez A�n istoricul sA?u,  relaA?ia cu Mediul Asociativ, iar acum mA? strA?duiesc sA? realizez o consolidare a mediului asociativ cu respectarea drepturilor AYi libertA?A?ilor prevA?zute A�n DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului adoptatA? A�n anul meu de naAYtere 1948.

 

             AZn 03  februarie 2014 se A�mplinesc 90  ani de la prima Lege privitoare la AsociaA?ii AYi fundaA?ii (Legea nr.21 / 1924) AYi sunt mA?ndru cA? am fost nA?scut A�n anul A�n care a fost adoptatA? DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului, AYi cred cA? stA?pA?nesc suficiente date despre AsociaA?ii, FundaA?ii AYi FederaA?ii, fac parte din componenta a 6 organizatii  profesionale AYi alte  14 AYtiinA?ifice, culturale, de artA?, militare AYi de educaA?ie religioasA?, cu o interconexiune in tara, transfrontaliera, in Diaspora si pe plan internationa .

 

           AZn calitatea de  realizator,  coordonator AYi moderator al a�?PRIMULUI SIMPOZION NAA?IONAL DE CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIVa�?(august 2008) am toate elementele de practicA? judiciarA?, cA? sunt promotorul unor Decizii AYi Protocoale care sunt pertinente pentru a aduce modificA?ri AYi completA?ri A�n ConstituA?ia RomA?niei, care sA? vinA? A�n sprijinul Mediului Asociativ, mediului academic, societaA?ii civile AYi in relaA?ia cu autoritA?A?ile publice (cap.VIII, art.49 – 51 din Legea nr.246 / 2005).

 

            Din anul 1984, adicA? la cei 60 de ani de la adoptare AYi acum in  2014, la A�mplinirea a 90  ani din februarie 1924, avA?nd A�n vedere AYi cei  40  ani de studiu profund A�n acest domeniu privitoare la AsociaA?ii AYi FundaA?ii, cred cA? am competenA?a sA? susA?in sensul expunerilor de la A�nceputul prezentA?rii.

 

              Cea mai mare a�?zestrea�? pe care o pot oferi, celor interesaA?i, constA? A�n a�?Studii de caza�? din domeniul celor 3 profesii liberale respectiv: expert contabil judiciar (din 6 iulie 1991, carnet 4123 A�nscris A�n Tabloul C.E.C.C.A.R., cu activitate pe Birou Expert Contabil CIF 19595147), expert evaluator A�ntreprinderi (din decembrie 1992, membru titular, SENIOR al  ANEVAR), AYi cele mai spectaculoase din domeniul administrA?rii judiciare AYi lichidA?rii, A�n calitatea de practician A�n insolvenA?A? (reorganizare si lichidare), membru titular UNPIR (fost UNPRL),,,  !!!!   (A�nscris A�n Tabloul la secA?iunea Compatibil), iar cele 14 AsociaA?ii AYi FundaA?ii de altA? naturA? decA?t cele profesionale sunt din domeniile AYtiinA?A?, artA?, culturA?, militarA?, consultanA?A? economicA?, educaA?ie religioasA? AYi reprezentare A�n Societatea CivilA? AYi relaA?iile cu AutoritA?A?ile  Publice.